Empatia alebo psychopatia: Aké osobnostné vlastnosti vyznačujú sexuálne pracovníčky – neobvyklé závery vedcov

Ľudia poskytujúci s*xuálne služby sa ukázali byť zodpovednými a otvorenými, ale zároveň aj náchylnými k manipulácii. Ako vedci získali tieto výsledky?

Na zistenie, aké osobnostné vlastnosti sú charakteristické pre s*xuálne pracovníčky, uskutočnili výskumníci psychologické testovanie 26 žien a piatich mužov, ktorí poskytovali s*xuálne služby za peniaze. Rovnaké testovanie absolvovali aj 25 žien a sedem mužov približne rovnakého veku a sociálno-demografického statusu, ktorí sa neživili prostitúciou (kontrolná skupina). Výsledky štúdie, ktorú vykonali odborníci z Rochester technologického inštitútu, boli zverejnené v časopise Sexuality and Culture.

VÝSKUM

Veľká päťka

Účastníci boli testovaní na takzvanú veľkú päťku osobnostných vlastností:

  1. extraverziu (spoločenskosť),
  2. dobrosrdečnosť,
  3. dobrosť (vedomosť),
  4. emočnú stabilitu (neuroticizmus),
  5. otvorenosť novým skúsenostiam (intelektuálna zvedavosť, pripravenosť prijať a využívať nové informácie).

Tmavá triáda Okrem toho sa účastníci podrobili testovaniu na takzvanú tmavú triádu osobnostných vlastností – narcizmus, machiavelizmus a psychopatiu. Pre všetky tieto vlastnosti sú charakteristické absencia empatie a extrémny egoizmus, ale existujú aj špecifiká.

  • Narcizmus – hypertrófia sebaúcty, pocit vlastnej prevahy nad ostatnými, arogancia a sebazamilovanie.
  • Machiavelizmus – tendencia k využívaniu a manipulácii ostatnými ľuďmi vlastnými záujmami, klamstvom, cinizmom a bezmoralitou.
  • Psychopatia – impulzivita, tendencia k asociačnému správaniu a bezcitnosť.

VÝSLEDKY

Analýza zozbieraných dát ukázala, že s*xuálne pracovníčky získali zreteľne viac bodov v skúške dobrej vôle a otvorenosti novým skúsenostiam, než účastníci kontrolnej skupiny. V ostatných ukazovateľoch nebol zistený žiadny rozdiel medzi tými, ktorí predávajú s*x a tými, ktorí to nerobia.

Pokiaľ ide o tmavú triádu, s*xuálne pracovníci preukázali výrazne vyššiu tendenciu k machiavelizmu ako kontrolná skupina. Ako zdôrazňujú výskumníci, vysvetľuje to samotný charakter práce, ktorou sa tieto ľudia zaoberajú, predpokladajúci prepočítavosť, cinizmus a zameranie na vlastný prospech.

ZDROJ